Üniversitemiz 2021 Yılı Öğretim Elemanı Norm Kadro Planlaması

23 Aralık 2020, Çarşamba 1360

“DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” in Norm Kadroların Belirlenmesi başlıklı 4. Maddesinin 8. Fıkrasında; “ Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarından bir sonraki yıl ilan edilmesi planlanan kadroları üniversite yönetim kurulu kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayımlar.” hükmü bulunmaktadır.

İlgili Yönetmeliğin Norm Kadroların Kullanılması başlığının 5. Maddesinin 6. Fıkrasında; “Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için belirlenen atama izin sayılarının birimlere dağılımı, ilgili birim yönetim kurulunun gerekçeli teklifi üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından yapılır.” hükmü gereğince açıktan ve naklen atama izni sayısı Cumhurbaşkanlığınca belirlendikten sonra planlama dahilinde bu sayı esas alınarak ilan ve atama işlemleri yapılacaktır.

 

Üniversitemiz 2021 Yılı Öğretim Elemanı Norm Kadro Planlaması